Hva skjer med kommunereformen?

Arbeiderpartiet mener det viktige for det framtidige tjenestetilbudet i kommunen, ikke er engangsincentiver, men en varig og mer rettferdig fordeling av ressurser i forvaltningssystemet. Etterkrigstiden har vært preget av en massiv oppgaveoverføring fra stat til kommune, uten at midler har fulgt med i tilstrekkelig grad. Kommunen er den viktigste velferdsaktøren og trenger finansielle muskler til å klare det framtidige oppdraget.

original_1478639765_4856148

Arbeiderpartiet deltar aktivt i den prosessen Kommunestyret i Nesodden gjennomfører i forbindelse med kommunereformen. Den prosessen er basert på kunnskap og skjer i dialog med lokalsamfunnet, og følger i store trekk det løpet vi har sagt vi skal følge. Vi er i ferd med å avslutte utredningsprosessen og går inn i en fase med mer aktivt samråd med lokalsamfunn, næringsliv, innbyggere og frivillighet.

Nina Sandberg som ordfører er tydelig på at det viktige er å holde fast ved målene med reformen, og at vi skal foreta en grundig og framtidsrettet vurdering av behovet for endringer ut fra formålene. Ordføreren er også klar på at kunnskapsgrunnlaget som må ligge til grunn for vurderingene og at samråd lokalsamfunnet vil være viktig før hun trekker sine endelige konklusjoner.

Hva er status? Kommunestyret ved en tverrpolitisk arbeidsgruppe på ni folkevalgte leder arbeidet, med bistand fra administrasjonen.

Beslutningsgrunnlaget for kommunestyret er først og fremst en egen utredning fra rådmannen som belyser reformen ut fra Nesodden kommunes ståsted: Dagens status, fremtidige muligheter og utfordringer. Fire av kommunens grunnleggende... funksjoner drøftes: Tjenestetilbud, myndighetsutøvelse, lokaldemokrati og samfunnsutvikling. Utredningen vurderer også transaksjonskostnader ved en reform.

Fire scenarier vurderes:

- Ingen sammenslåing

- Sammenslåing med hele eller tilgrensende deler av andre kommuner i Follo|

- Sammenslåing med alle Follokommunene

- Sammenslåing med Oslo

Denne utredningen bygger på informasjon hentet fra ståstedsanalyser fra kommunens virksomheter, brukerundersøkelser, Statistisk Sentralbyrå, nykommune.no, m.m.

I tillegg har Follorådet bestilt egen utredning om Folloregionen og kommunereform, som var ferdig tidlig høsten 2015.Kommunestyret i Nesodden ønsket ikke å delta i denne, men Nesodden kommune inngår i datamateriale og konklusjoner, og kommunestyret i Nesodden har fått Folloutredningen til orientering.

Kommunestyret har gitt tilslutning til utredning i samarbeid med Oslo for å klargjøre konsekvenser av en kommunesammenslåing. Mandat for utredningen er utarbeidet av den politiske styringsgruppen.

Sammen med Ås og Frogn er det også laget en utredning av kystkommunealternativet.

Alle utredninger: Kommunens egen, Follo-utredningen, Oslo-utredningen og kystkommuneutredningen skal legges på høring, slik at innbyggere, organisasjoner og næringsliv kan uttale seg.

Etter invitasjon har den politiske arbeidsgruppa hatt såkalt naboprat med Oppegård, Ski, Frogn og Ås.

Innbyggerdialog: Denne våren inviteres innbyggerne i Nesodden på flere måter til å bidra med sine meninger. I begynnelsen av mars gjennomføre en innbyggerundersøkelse i regi av Opinion om preferanser i forhold til kommunereformen.

Utredningen om Nesodden og kommunereform legges i mars/april ut på høring til innbyggere, frivillig sektor og næringsliv.

I tillegg gjennomføres ulike tiltak for involvering av viktige målgrupper, som kommunalt ansatte, ungdom osv.

8. mars inviteres feks næringslivet til frokostmøte om kommunereform.

29. mars er det åpent folkemøte for innbyggere, organisasjoner og lag.

Kommunestyret tar stilling til kommunereform våren 2016.

4. mai tas retningsvalg i kommunestyret. Arbeiderpartiets kommunestyregruppe vil gi et tydelig råd til innbygerene og kommunestyret i god tid før dette.

Dersom kommunestyret skulle gå inn for at Nesodden bør slås sammen med andre kommuner, skal spørsmålet legges ut for rådgivende folkeavstemning i juni.

Endelig avgjørelse tas av kommunestyret 15. juni 2016.