Nesodden Arbeiderpartis politikk for kommende periode

Cathrine Kjenner Forsland, Jørgen Lorentzen, Maria Aavitsland, Ivar Høvik

Våre fire kumulerte kandidater; Cathrine Kjenner Forsland, Jørgen Lorentzen, Maria Aavitsland og Sven Ivar Høvik

Et Nesodden for alle

Nesodden Arbeiderparti vil for den neste fireårsperioden bli enda flinkere til å lytte til de som blir berørt av forandringer. Vi vil satse på åpenhet og tydelighet – og at folk skal ha god innsikt i det politiske arbeidet og kommunens prioriteringer.

Det er et overordnet prinsipp for Arbeiderpartiet at politikerne skal styre utviklingen gjennom god kontakt med befolkningen og i samarbeid med kommunens administrasjon.

Vi vil at Nesodden skal arbeide effektivt, prioritere riktig og utnytte alle tilgjengelige ressurser på en god måte. Vi ønsker å utvikle det som allerede er bra i kommunen og satse spesielt på skoler og sykehjem.

Nesodden Arbeiderparti vil ikke innføre eiendomsskatt i kommende periode.

For Arbeiderpartiet er det viktig at vi i felleskap tar vare på miljøet, naturen, strandsonen og sjøen rundt oss.  Vi må være oss bevisst at alt utviklingsarbeid må være bærekraftig.

Les mer i programmet!