Næringspolitisk utvalgs 1. rapport

Første rapport fra Næringspolitisk utvalg

Øyvind Brekke, Jørgen Lorentzen, Trygve Nordby, Bjørn Zapffe

Næringspolitisk utvalg bestemte seg tidlig for at det var nødvendig med en kartlegging før noe annet kunne gjøres. To ting var spesielt viktig å få kartlagt: Hva finnes av større næringsaktivitet på Nesodden og for det andre hvilke eiendommer egner seg til næringsetablering i nær framtid. Utvalget har også jobbet målrettet mot potensiell maritim næring på Fagerstrand. I denne første rapporten sier vi først noe om egnede eiendommer på Nesodden, og i del 2 om kontakter vi har tatt knyttet til sjønær industri.

Del 1

Utvalget ved Trygve Nordby, Jørgen Lorentzen og Bjørn Zapffe foretok 8.mars en befaring på følgende næringsområder og områder som bør avsettes til næring på Nesodden:SvestadSpro

Fagerstrand Torneveien Kløftaveien Munkerudstubben Kommunesenter Syd Skoklefall

Svestad:

Her er et velholdt kaianlegg og en rekke industribygg med ulike virksomheter. RelyOn Nutec, en ledende leverandør av tjenester innen sikkerhet og overlevelse holder til her i bl.a. et aktivt dykkermiljø. Man har på kaja innstallert en "fritt fall livbåt" som brukes på off-shore installasjoner og som man også idag ser på skip som alternativ til davit-opererte livbåter. Det er plass til flere virksomheter i dette området.

1

 

Spro:

Her har eiendomsutvikleren allerede ryddet skog m.v. for et stort boligprosjekt. Havnområdet er tiltenkt fritidsbåter med molo og tilhørende fasiliteter. Det er et spørsmål om dette arealet bare skal utvikles til boligformål eller om det også er egnet for næringsutvikling.

Fagerstrand:

Her ligger Norsk Yrkesdykkerskole som er internasjonalt anerkjent og som har rundt 300 elever årlig fra nære og fjerntliggende land. Skolen nyter godt av et stort, oppgradert kaianlegg og havdyp fra 50 meter til hele 140 meter. Skolen savner losjimuligheter lokalt for sine elever og administrasjonsbygg. Med den tidligere Statoil-tomta som nabo burde plass til både innkvartering og administrasjonslokale lett kunne finnes. Dette er i særklasse Nesoddens best egnede utviklingsområde for sjønær industri og bør gis tilsvarende prioritet.

Utvalget har hatt kontakt med Bellona og Universitetet i Ås om potensialet for marinbiologisk industri på Statoil-tomta. Tareproduksjon er et eksempel på forskningsbasert teknologi som kan gi mange arbeidsplasser innenfor grønn industri på Fagerstrand. Marinbiologisk industri er plasskrevende og nye investorer vil kreve forutsigbarhet. Det er derfor av avgjørende betydning at hele Statoil-tomta beholder status som næringsområde i kommunens Arealplan.

2

Torneveien:

Bussterminalen med oppstillingsplasser, kontorer og garasjer som ligger her, synes å ha bra med arealel til også å dekke fremtidig tettere busstrafikk. Her er også utvidelsesmuligheter for de øvrige industriforetagene.

Kløftaveien:

Her ligger bedriften Sandnes Transport som har et velordnet garasjeanlegg til sine septikbiler o.a. og bra med plass rundt garasjene..

Munkerudstubben:

Eksempelvis Viken Energimontasje på østsiden av Munkerudstubben ligger noe inneklemt sammen med flere småbedrifter.

Kommunesenter Syd:

Senteret ligger sentralt på Nesodden ved Kirkekrysset og inneholder foruten Teknisk Etat, Hjelpemiddelsentralen og Hjemmesykepleier-tjenesten. Her er plassmangel, men gode utvidelsesmuligheter mot syd. Her ligger et areal tidligere avsatt til næring og et større. område tilhørende Mallin Eiendom AS som har søkt om boligutvikling her. Området egner seg godt til en kompetansebedrift, et statlig direktorat eller en annen statlige etat, som med fordel kan flytte ut av Oslo. Et direktorat eller etat som har en profil som passer inn i Nesoddens befolkningsgrunnlag kan være en fordel.

En høyspentledning over senteret vanskeliggjør utbygging. Kommunen bør se på muligheten til å legge kraftkabelen i bakken.

 

Sørby

Sørby næringsområde ligger sentralt på Nesodden ved fylkesvei 156 rett nord for avkjøringen til Torvvik brygge. Området er på 34 mål hvorav ca. 20 mål har en topografi og en flate som er godt egnet til næringsbygg. Området er ryddet for trær og kratt som forberedelse til utbygging.

3

Eieren Arne Sørby har avhendet et tilgrensende område mot nord-vest på ca. 45 mål til boligformål. Videre har han fredet et tilgrensende område mot øst med verneverdig skog, en gammel isdam (Sørbydammen), Kontrabekken og turstier som blant annet fører ned til kyststien og badestranden ved Sørby brygge.

Bolig- og næringsområdet er i tidligere Arealplan satt av til boligformål, men er siden blitt tilbakeført til LNF. Det er av stor betydning for grendeutvikling i Jaer krets og Torvvik at Sørby næringseiendom blir gjenåpnet for utbygging. Her kan vi imøtekomme ønske om flere lokale arbeidsplasser kombinert med nærliggende boliger i ulike prisklasser. Området kan brukes til kontorer såvel som annen virksomhet. Her er bedre og mer plass enn ved Kommunesenter Syd. Ingen høyspentkabler eller trafostasjon.

I det hele tatt er Jaer-området interessant som et utviklingsområde på Nesodden.

Skoklefall:

Arealet mellom forretningsenteret og barnehagen i Skoklekroken kunnne egne seg til kontorlokaler. Sentral beliggenhet og kollektivtransport i alle retninger er blant fordelene. Dette er også et attraktivt areal for en mulig statlig etat.

Prioritering og plan:

Vi i næringspolitisk utvalg vil ta kontakt med ledelsen i følgende virksomheter for å kartlegge utviklingsmuligheter og hvilke behov og forutsetninger dette innebærer:

RelyOnNutecNorsk Yrkesdykkerskole Sunnaas Sykehus

Vi vil videre ta kontakt med Forsvarsbygg for å se på mulighetene for en skikkelig oppgradering av Varden slik at forsvarsverket her blir en turistattraksjon minst på linje med middelalderkirken

4

og klokketårnet. Vi ser på dette som nærmest en forutsetning for å kunne etablere en turistnæring på Nesodden som beskrevet i AP's partiprogram.

Utvalget vil videreføre koordineringen med Bellona og Ås Universitet om utviklingen av marinbiologisk og annen sjønær virksomhet på Fagerstrand og påvirke kommunens tilretteleggelse for nye investorer her.

Utvalget er av den oppfatning at det er viktig for Nesodden kommune å sørge for en koordinert utvikling av lokale arbeidsplasser og boliger. På den måten kan man sikre en kortreist og hensiktsmessig struktur i Nesodden som ivaretar miljøhensyn såvel som en egnet utvikling av kommunen. Næringsutvikling er etter utvalgets oppfatning betydningsfullt for å ivareta den særegne grendestrukturen på Nesodden.

Vi anser det som helt avgjørende at kommunen klargjør og tilrettelegger noen av de prioriterte områdene vi her har berørt, som Fagerstrand, Kommunesenter sør, Sørby og/eller Skoklefall, for å forenkle prosessen fram mot videre næringsutvikling.

Del 2Videre refleksjoner om næringsetablering på Fagerstrand

Akvakulturnæringen i Norge er i sterk vekst. Utfordringen er at vi har begrenset tilgang på marine fórprodukter og at vi derfor i stor grad er avhengig av importerte råvarer. Bellona samarbeider med Ocean Forest om bl.a. taredyrking mens Universitetet i Ås (NMBU) har et omfattende utviklingsprogram, Norwegian Seaweed Biorefinery Platform for tareproduksjon. Dette prosjektet er et samarbeid mellom flere universiteter, SINTEF og Møreforskning bl.a. Det refereres til de gode praktiske resultatene fra tarefarmen på Frøya som drives av Seaweed Energy Solution.

Tareproduksjonen gir en rekke produkter i tillegg til dyrefór som for eksempel kosttilskudd, kjemikalier til blant annet medisinsk bruk, binde- og fortykningsmidler, diverse matprodukter, gjødsel og bioenergi. NMBU har samarbeid med en rekke store norske selskaper som er bidragsytere i utviklingsprosjektene. Disse må kunne regnes som potensielle investorer i tareproduksjon på Fagerstrand. Det må også understrekes at NMBU vil være interessert i andre maritime aktiviteter på Fagerstrand hvis det kan kombineres med en forsknings/utviklingsdel, i og med at universitetet har blitt mer interessert og fokusert på maritime næringer.

Bellona har også kontakt med flere store investorer innenfor marinbiologisk utvikling. Disse selskapene og investorene bør kontaktes og informeres om utviklingsmulighetene på Fagerstrand. Redusert import, kortreiste tareprodukter og grønn industri er vårt motto.

Utvalget har diskutert alternativer til tareproduksjon. I samtalene med Bellona, som har god kontakt med Lerøy og andre i havbruksnæringen, har vi drøftet mulighetene for on-shore fiskeoppdrett og skjellproduksjon. Som kjent tas onshore-oppdrett i bruk for å unngå lakselus, for å spare fór og for å kunne fjerne og nyttiggjøre seg avfallsstoffene. Onshore-oppdrett vil også ha økonomiske fordeler når grunnrente blir innført for havbruksnæringen.

5

Utvalget vil ta kontakt med aktører i oppdrettsbransjen og presentere for dem de utviklingsmulighetene som finnes på Statoil-tomta på Fagerstrand.