Nesodden Aps program for 2019 - 2023

Program Nesodden Arbeiderparti 2019-2023

1.Innledning

2.Skole og barnehage

3.Klima og miljø 

4.Ungdom og oppvekst

5.Bolig

6.Næring

7.Kultur

8.Idrett

9.Eldre

10.Helse 

1.Innledning

Nesodden er en unik kommune. Vi har en befolkning som er ressurssterk og kreativ. Dette gir oss mange muligheter, men også forpliktelser. Nesodden Arbeiderparti ønsker å utnytte disse mulighetene og forplikte oss til å vise hvordan vi i fellesskap kan skape fremtidens samfunn. Vi ønsker at Nesodden skal bli en foregangskommune, som utprøver nye måter å drive politikk på, nye måter å ta vare på folk på og skape nye løsninger på gamle problem.En forutsetning for dette er at vi har en kommuneadministrasjon med kvalifiserte medarbeidere i hele stillinger og med stor grad av medvirkning.

Alle vet at vi slipper ut for mye klimagass og at vi ikke klarer å ivareta miljøet på en god nok måte. Vi vil i samarbeid med de beste fagmiljøene og Nesoddens befolkning forsøke å skape nye fellesskapsløsninger som faktisk reduserer klimagassutslippene og skaper et bedre miljø.

Alle vet at det er familier som sliter med vold, at ungdom faller utenfor og at skolen ikke klarer å ivareta alle. Også på Nesodden. Vi ønsker å gjøre noe med det ved å etablere forsøksordninger i samarbeid med de beste fagmiljøene i landet og ved å samle alle ressurser i kommunen til en felles innsats på områder hvor vi fremdeles har uløste oppgaver. Vi vil søke å finne nye løsninger på hvordan vi kan hjelpe lavinntektsfamilier til en bedre integrering i lokalsamfunnet vårt, og vi ønsker å utforme en egen handlingsplan mot barnefattigdom. 

På Nesodden har vi også utfordringer med vannforsyning, snørydding, veibelysning og sikker framkomst for alle. Arbeiderpartiet på Nesodden vil intensivere samarbeidet med vellene og sammen finne de beste løsningene på lokale problemer. Vi vil også søke samarbeid med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet om vannsøking og vannlagring.

Alle vet at næringsvirksomhet, enten dette er oppstartbedrifter eller etablerte, møter store utfordringer. Dette er en viktig sak for Nesodden Arbeiderparti og vi vil derfor jobbe for å styrke næringsvirksomhet på Nesodden. 

Vårt poeng er at vi løser ikke våre oppgaver alene. Vi må søke gode samarbeid med fagmiljøer og våre lokale krefter for å skape fremtidens Nesodden.

Nesodden Arbeiderparti vil for den neste fireårsperioden satse på åpenhet og tydelighet – vi ønsker at folk skal ha god innsikt i det politiske arbeidet og kommunens prioriteringer.

Mange av de oppgavene vi peker på i dette programmet koster penger, derfor er det viktig å prioritere. Nesodden Arbeiderparti vil ikke innføre eiendomsskatt i kommende periode.

2.Skole og barnehage

Nesodden Arbeiderparti sitt mål er at alle barn som vokser opp, skal oppleve en trygg og god barndom preget av like muligheter, tilhørighet og god helse.  

Skole og barnehage er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner og den viktigste arenaen for å bygge toleranse, tillit og solidaritet. Vi ønsker at barna våre skal føle nærhet til naturen og kulturlivet gjennom en trygg oppvekst som utfordrer, inspirerer og bidrar til læring. Det er grunnleggende og viktig for Arbeiderpartiet at alle skal få like muligheter til å lykkes uavhengig av sosial bakgrunn, både for å skape verdier og fordi det er en grunnleggende del av demokratiet.

Ansatte som jobber med barn i Nesodden skal få muligheten til å utvikle seg og få tid til å gjøre jobben sin. Gode trygge voksne med tid til hvert enkelt barn er en viktig verdi. Vi vet at sosial ekskludering og mobbing kan prege oss gjennom livet. Derfor skal barnehager, skoler og skolefritidsordninger ha som en av sine viktigste ambisjoner at ingen barn skal oppleve dette. 

Trygge elever som trives på skolen, lærer best, og Arbeiderpartiet har nulltoleranse overfor mobbing.

Arbeiderpartiet vil:

Barnehage

·sørge for nok barnehageplasser i alle områder av kommunen, og at alle barn med rett sikres plass

·ha tilstrekkelig voksendekning med kvalifisert personell og god kvalitet uansett driftsform, kommunal eller privat barnehage

·at styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere skal ha godkjent barnehagelærerutdanning  

·ha et videre- og etterutdanningsprogram for barnehageansatte

·gi tilbud om barnehagelærerutdanning til ufaglært barnehagepersonell.  

Grunnskole:

·jobbe mobbeforebyggende og etablere beredskapsteam mot mobbing

·legge til rette for godt samarbeid mellom skole og hjem

·gi læreren tillit, og tid til å være lærer

·være en foregangskommune hva gjelder ny teknologi og digitalisering

·sørge for at lærerne har tilstrekkelig IKT kompetanse og utstyr

·gjøre skolefritidsordningen om til en aktivitetsskole

·integrere psykisk helse i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens fysiske og psykiske helse.

·etablere ny skolestruktur som innebærer å bygge ny ungdomsskole.

3.Klima og miljø

Arbeiderpartiet vil delta aktivt i det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet og i bestrebelsene på å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Vi vil utvikle Nesodden til å bli en foregangskommune innenfor klima og miljø. Vår livskvalitet i framtiden er avhengig av at vi sammen tar ansvar for å redusere utslippet av klimagasser og forsøplingen av naturen og havet. For å få til dette må vi redusere bilkjøringen, bruke i større grad utslippsfri kollektivtransport, ta bedre vare på avfall og utnytte arealene våre mer effektivt. Nærhet til idrettsplasser, skoler, barnehager og butikker samme med friområder og grønne lunger er viktige miljøfaktorer. Barn og ungdom som opplever natur i nærmiljøet, skaper god livskvalitet og de vil, når de vokser opp, sette stadig større pris på forurensningsfri natur.

Bolig- og næringsutbygging skal ikke skje på dyrkbar mark eller i Nesoddmarka.

Alle nye bygg i Nesodden kommune skal i størst mulig grad være klimanøytrale.

Arbeiderpartiet vil:

·elektrifisere nesoddbåtene mellom Aker brygge og Nesoddtangen

·satse på elektriske busser innenfor Nesoddens grenser

·arbeide for elektrisk ferje til Fagerstrand

·skifte ut størst mulig del av kommunens "fossile" bilpark med elektriske kjøretøyer

·etablere flere ladestasjoner for el-biler

·bygge ut innfartsparkeringen på søndre del av Nesodden slik at flere kan bruke buss over lengre strekninger

·gi støtte til installasjon av energieffektive løsninger i nye bygg og private bolighus og støtte til installasjon av solcellestrøm som beredskapselektrisitet, til lading av el-biler og for å øke energiforsyningen med kortreist strøm

·etablere støtteordning for montering av solceller på eksisterende bolighus

·redusere mengden mat som kastes i forretningene ved å støtte systemer for lokal oppsamling og fordeling til folk som trenger det

·bidra til mindre bruk av plast

·gjennom aktiv informasjon om miljøkonsekvensene redusere bruken av piggdekk og derved mengden svevestøv og asfaltslitasje

·ta vare på jordbruksarealer

·bidra til at vi får sammenhengende sykkelveier i alle deler av kommunen.

4.Ungdom og oppvekst

Ungdomstiden er tiden i livet hvor viktige valg tas og identitet skapes. Ungdom skal ha muligheten til å skape aktiviteter for seg selv og andre. Opplevelsen av å ha en meningsfull fritid gir ungdommen et godt utgangspunkt for vekst og videre utvikling. Arbeiderpartiet mener kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for et godt og spennende tilbud utenfor skole og idrettstilbud. Gjennom fritiden opparbeider ungdom, som deltar i aktiviteter, viktig sosial kompetanse. Både gjennom egen aktivitet og ved å understøtte frivillig engasjement kan kommunen bidra til en spennende ungdomstid på Nesodden.Deltagelse i trening av forskjellige former fremmer ikke bare fysisk form, men er også gode sosiale arenaer for barn og ungdom. Det gjør det spesielt viktig å legge til rette for trim, trening og folkehelsefremmende tiltak.

Ungdom kan ofte falle ut av det etablerte og organiserte fritidstilbudet. Undersøkelser og ungdom selv forteller at mange strever med ensomhet, store forventinger og ønske om å finne sin plass i samfunnet. Flere ungdommer enn før sliter med psykiske utfordringer. Kunnskap om psykisk helse, rus, kropp og seksualitet er viktig. Å bidra til at ungdommen får kunnskap, veiledning og støtte i ungdomstiden er sentralt. Aktivt utadrettet arbeid i kommunen, på skoler, på helsestasjonen og gjennom frivilligheten, vil ungdom møte trygge voksne som kan bidra til et trygt ungdomsmiljø. Arbeiderpartiet ønsker å støtte opp under lokale initiativ slik at det er lett å organisere og følge opp voksne som vil bidra til et godt og trygt ungdomsmiljø på Nesodden. Arbeiderpartiet støtter opp under skatehallen i Fagerstrand samt andre mindre utendørsanlegg.

Arbeiderpartiet vil:

·at Ungdommens kommunestyre skal brukes aktivt som rådgivende organ

·legge til rette for gratisarenaer som tufteparken og lignende så vi har områder tilgjengelig for uorganisert aktivitet  

·inkludere svømmehall i ny flerbrukshall

·bruke idretten til å hindre utenforskap og fremme integrering

·ivareta friområdene rundt Bergerbanen

·sikre gratis tilgang til sentralt beliggende friarealer for alle

·gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse (for tredjeklassinger på videregående)

·at kommunen er en aktiv tilrettelegger og støttespiller for natteravnene

·jobbe for å øke tilstedeværelse av helsesøster/miljøarbeidere i skolene 

·øke tilbudet om helsestasjon for ungdom

·jobbe for en helhetlig plan for forebyggende arbeid mot rusmisbruk blant ungdom.

5.Bolig

Nesodden skal ha boliger for alle. Kommunen må ta en sentral rolle i boligutviklingen. Det skal ikke være opp til markedet og utbyggere hvordan kommunen utvikler seg. Gjennom aktiv bruk av virkemidler ovenfor private utbyggere og tydelig prioritering av egne eiendommer må vi skape rom for flere typer boliger. Unge mennesker må få større muligheter til å skaffe seg et sted å bo på Nesodden. Samtidig må vi skape rom for boliger til mennesker med spesielle utfordringer og boliger hvor det er godt å bli gammel i. Vi må skape bomiljøer som rommer mennesker i alle typer livssituasjoner.Når vi bygger i fremtiden må vi også ta mer hensyn til at folk skal leve utenfor husene ikke bare inni. Åpne plasser som inviterer til møter og samtale er med å skape et bedre samfunn. God belysning av veier og torv er også viktig for folks livskvalitet. Vi vil oppdatere veibelysningen i kommunen til moderne standard og gi kommunen ansvaret for all veibelysning på Nesodden.

Arbeiderpartiet vil:

·legge opp til en moderat boligvekst som tar vare på Nesoddens egenart

·bidra til en utvikling i grendene med den egenart og kvalitet disse har, som gir et variert botilbud med miljøvennlige boforhold

·beholde Tangen som et variert og godt bomiljø og skjerme mot for stor utbygging

·gi Fagerstrand en helhetlig plan som kommunesenter i sør

·videreutvikle Fjellstrand og Jaer 

·legge vekt på sosial boligbygging og legge til rette for blandede bomiljøer når vi lager planer.

·bygge boliger som også er tilpasset de unges behov og investeringsmuligheter

·at kommunen tar større ansvar for boligutbyggingen, og ved omdefinering av områder til boligbygging må kommunen vurdere selv å stå for utbyggingen

·stille tydelige krav til utbyggere om å ta ansvar for infrastruktur som vei, gangvei, vann og kloakk

·ha klare rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler og jobbe for at plan og eiendomsprosessene skal gå raskere og at estetiske hensyn skal være vel ivaretatt.

6.Næring

Næringsutvikling vil være en prioritert oppgave for Nesodden AP i den neste perioden. Vi skal arbeide for at næringsvirksomhet får nye og bedre vilkår for å etablere seg på Nesodden. Vi må skape løsninger som gjør at flere kan velge å jobbe innen kommunens grenser. Flere arbeidsplasser lokalt betyr også bedre muligheter til å hjelpe de som har falt utenfor i kommunen og større inntekter som kan gi bedre tilbud til alle kommunens innbyggere.Det er viktig for Nesodden Arbeiderparti at næringsutvikling, boligbygging, samferdsel, kollektivtilbud og naturvern ses i sammenheng. Derfor vil vi arbeide for mest mulig kollektive trafikkløsninger mellom grendene som gir lite utslipp og en god grendeutvikling.Vi må ta vare på de fortrinnene vi har. Både på Fagerstrand og på Svestad ligger det til rette for å videreutvikle et innovativt maritimt miljø som omfatter forskning- og utvikling, næringsutvikling og jobbskaping. Dette vil vi jobbe aktivt for å få til.

Nesoddens beliggenhet, vakre kystlinje og severdigheter gir også muligheter for mer turisme enn i dag. Det vil kunne være et viktig supplement til eksisterende næringer samtidig som det skaper noe nytt. Den spektakulære kysten må åpnes opp gjennom bedre turstier. Potensialet for å utvikle gangstier av høy arkitektonisk kvalitet, hvor utformingen og stiene i seg selv er en attraksjon er stort. Nesodden har også store muligheter for å etablere flere overnattingssteder. Dette vil også skape næring utover seg selv.

Arbeiderpartiet vil:

·bidra til flere arbeidsplasser på Nesodden ved å sette av områder til næring

·ha en tydelig og målrettet satsing på næringsutvikling og fornye den strategiske næringsplanen

·opprette et næringsutvalg ved siden av dagens øvrige politiske utvalg som i samarbeid med kommunens næringskonsulent tar ansvar for og er en aktiv pådriver for å gjøre Nesodden til en kommune hvor nåværende og nye næringsdrivende får den støtten de har behov for 

·arbeide aktivt for å få en større kunnskapsbedrift til å etablere seg på Nesodden

·si nei til privatisering og konkurranseutsetting av sentrale kommunale oppgaver

·sørge for at eksterne leverandører er seriøse 

·at når kommunen omdefinerer områder til næring eller boligbygging må kommunen vurdere å kjøpe området for selv å stå for tilrettelegging og videre salg

·sørge for at vi finner en varig og god løsning på utviklingen av Nesoddtangen brygge

·bevare dyrkbar mark og bidra til at landbruket driver miljøvennlig, nyskapende og lønnsomt

·fremme turistnæring på basis av attraksjoner som middelalderkirken, kyststien, klokketårnet, Varden Forsvarsmuseum, vanntårnet, Nesoddparken og Helviktangen

7.Kultur

Kultur står sterkt på Nesodden. Vi har mange utøvende kunstnere innen mange kunstgrener og en befolkning som setter pris på det. Arbeiderpartiet mener Nesodden må gjøre mer for at våre kunstnere kan vise frem sin kunst på hjemmebane ved å skape arenaer der kunst kan vises frem i ulike former. På denne måten kan vi vise resten av verden hva som skapes på Nesodden samtidig som våre egne innbyggere får opplevde og ta del i kunsten. For Arbeiderpartiet holder det ikke å vise til at det bor mange kunstnere på Nesodden. Vi vil bidra til at kunsten vises og at det legges til rette for kulturnæring. Nesodden kommune vil være en aktiv partner for å utvikle muligheter innenfor de ulike kunstformene.

Barn og ungdom skal ha tilgang til å utøve kunst og kultur. Utover tilbudet i kulturskolen ønsker Nesodden å legge til rette for tilbydere av kulturaktiviteter som sang, dans, musikk, og andre uttrykk.

Arbeiderpartiet vil:

·videreutvikle Nesodden som kunstnerkommune

·utvikle Vanntårnet som visningsrom for kunstutstillinger og sammen med Nesoddparken utvikle en kulturarena for fremvisning og øving innen kunst og kultur

·videreføre arbeidet med en storsal i tilknytning til Tangenten

·opprette kulturkort for ungdom

·øke kulturtilbudene for ungdom, som konserter og festivaler

·satse på Kulturisten som Nesoddens hovedfestival

·støtte en større pilotoppsetning innen scene, eller utstillingskunst hvert år

·videreutvikle biblioteket som møteplass og kulturarena

·gjøre Nesodden til en friby for en forfulgt forfatter, journalist eller kunstner i samarbeid med ICORN (International Cities of Refuge Network)

·gjennomføre permanent merking av kulturminner i kommunen.

8.Idrett

Idrett og fritidsaktiviteter legger grunnlaget for god livskvalitet hos mange. Det bidrar til trivsel og god helse. Det skal være lett å leve aktive liv på Nesodden. Vi trenger flere idrettsanlegg både innendørs og utendørs. Det må også legges bedre til rette for enkle aktiviteter i nærmiljøene. Her må kommunen spille på lag med frivilligheten og vellene. Arbeiderpartiet vil støtte breddeidretten som inkluderer svært mange barn og unge, og som gir mange innpass i et sosialt fellesskap utover skole. Idretten spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape en åpen og inkluderende kommune, og i integreringsarbeidet.

For Arbeiderpartiet går miljø og idrett hånd i hånd. Det betyr at satsingene på nye anlegg skal skje på en måte som skåner naturen. Det betyr kunstgressbaner som ikke gir plast i naturen og anlegg som bygges på en skånsom måte.

Arbeiderpartiet vil:

·bygge lavterskelanlegg for idrett i nærmiljøene

·sørge for skiløyper, skøytebaner, ridestier og lignede som bidrar til aktivitet i og utover den organiserte idretten

·satse på breddeidrett som inkluderer mange barn og unge

·bygge ny svømmehall og flerbrukshall i forbindelse med ny ungdomsskole

·bygge multisportanlegg på Berger

·sørge for at ikke ungdom faller ut av idrettsmiljøet på grunn av foreldrenes økonomi.

9.Eldre

Nesodden skal være et godt sted å bli gammel. Det skal være gode tilbud for eldre som ønsker å leve aktive liv. Å pensjonere seg fra arbeidslivet er ikke å pensjonere seg fra samfunnet. Det skal finnes muligheter for å engasjere seg og å bli engasjert, også når man blir eldre. Det må tilrettelegges for at flest mulig kan bo hjemme så lenge man ønsker det. Samtidig skal moderne teknologi og en aktiv hjemmetjeneste skape trygge rammer i hjemmet. For de som ikke lengre kan bo i eget hjem, skal det være et godt tilbud med omsorgsboliger og boliger tilrettelagt for eldre. Sykehjemmet skal videreutvikles til et enda bedre tilbud for både pårørende og pasienter. Valgfrihet, mulighet til kultur og opplevelser er en viktig del av livet også på sykehjem.

Arbeiderpartiet går inn for at dagens sykehjem utvides med en ny del der den eldste delen av Nesoddtunet står i dag (bygg A). Sykehjemmet skal være ledende i bruk av ny teknologi og skal bygges i tilknytning til et nytt hotell som kan gi overnatting for pårørende samtidig som det gir muligheter for konferanser, festligheter og seremonier.

Arbeiderpartiet vil:

·sikre kvalitet i eldreomsorgen gjennom tillitsbasert ledelse og tid til å gjøre en god jobb

·styrke hjemmetjenesten og introdusere mer teknologi slik at flere kan bo lengre hjemme

·øke aktivitets- og fritidstilbudet for eldre, og skape gode møteplasser

·bruke eldre aktivt som en ressurs i kommunen

·bygge hotell i tilknytning til sykehjemmet

·legge til rette for at det bygges flere boliger det er godt å bli eldre i

·bygge omsorgsboliger.

·utvikle den såkalte omsorgstrappa slik at tilbudet til den enkelte er mest mulig målrettet og kostnadseffektivt.

10.Helse

Trygghet for helse er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Nesodden skal ha god tilgang på leger. Vi samarbeider med nabokommunen om å gi best mulig kvalitet i helsetilbudet som ikke kan gis på sykehus eller hos fastlegen. Arbeiderpartiet vil starte et arbeid med å se på hvordan mer av helsetilbudet kan gis lokalt etter hvert som kommunen vokser i innbyggertall. Sikkerheten og tryggheten vi har gjennom paramedic er avgjørende å beholde.

Satsing på forebygging gjennom idrett og folkehelsetiltak er en viktig del av Arbeiderpartiets helhetlige helsetenkning. Vi vil bidra til å skape arenaer og møteplasser der man kan komme med i helsebringende aktivitet som vi vet forlenger liv og reduserer risiko for alvorlige sykdommer.

Arbeiderpartiet vil:

·beholde paramedic på Nesodden

·støtte frivillige og kommunale initiativ som tar sikte på å bedre folkehelsen.

·utrede muligheten for en samlet legevakt og KAD-tjeneste i samarbeid med Nesoddtunet og Sunnaas sykehus

·at Nesodden skal være et kompetansesenter for habilitering og rehabilitering: rehabiliteringskommunen.

     .at det legges til rette for personer med nedsatt funksjonsevne