Nesodden bør forbli egen kommune!

Nesodden Arbeiderparti vedtok enstemmig i går at Nesodden bør forbli egen kommune. Vi anbefaler samtidig at det avholdes en folkeavstemning der Nesoddens innbyggere får lov til å velge mellom å fortsette som egen kommune eller å bli en del av den nye Follokommunen som er foreslått. Når det nå finnes to klare alternativ er det riktig at befolkningen får ta valget. Nesodden Arbeiderparti forplikter seg til å stemme for det alternativet som får flertall i befolkingen.

original

Uttalelse fra medlemsmøte 2/5-2016 Kommunereformen.

Nesodden Arbeiderparti har behandlet Kommunereformen i forkant av Kommunestyrets behandling av reformen i sitt møte 4. mai 2016.

NAP har gjennom hele prosessen holdt fast ved at et slikt valg må være basert på mest mulig kunnskap om dagens- og morgendagens forventninger og krav til Kommunene. Vi burde også hatt kunnskaper om kommunenes inntektssystem, Fylkesstruktur og andre forhold som er vesentlig for at befolkningen og kommunene kan treffe gode valg. Det har ikke regjeringen lagt til rette for. Regjeringens opplegg er preget av hastverk noe som skaper usikkerhet om hva som er motivene for denne storstilte aksjonen for kommunesammenslutninger.

Nesodden kommune er i en vanskelig situasjon mellom Oslo som en stor arbeidsplass for mange av Nesoddens beboere og Follo som vi løser endel interkommunale oppgaver sammen med. Det er derfor ikke unaturlig at mange kan tenke seg en Follokommune med senter i Ski, det blir en robust kommune på godt over 100 000 innbyggere. Innenfor dette Follo alternativet vil befolkningsutviklingen være stor i årene framover og det trengs en sterk kommune til å utvikle østsiden av Oslo.

For Nesodden som er en typisk bokommune stiller mye seg annerledes. Kommunen ligger geografisk slik til at vi hverken er endel av Oslo eller Follo, ikke minst forteller kommunikasjonene oss noe om dette. Ambisjonene til Nesodden er at det er en god kommune å bo i. Kommunen leverer tjenester høyt på listen i sammenlikning med landets øvrige kommuner. Vi er en relativt stor kommune med en anstrengt økonomi, men NAP tror ikke at kommunesammenslåinger kommer til å løse vårt ønske om bedre økonomi for å få gjort mer for kommunens innbyggere. Mye tyder på i det materiale som foreligger at en slik omorganisering av kommunene vil koste betydelig og at en eventuell gevinst ikke kommer periferien til nytte.

En av Nesoddens store utfordringer er å skape flere lokale arbeidsplasser, men det er ingen grunn til at en kommune styrt fra Ski vil klare å løse dette bedre. De geografiske og befolkningsmessige utfordringene vil fortsatt være de samme.

Nesodden kommune har gjennomført en høring med egne innbyggere, og det har vært gjennomført en innbyggerundersøkelse og I sammenheng med innspillsrunden ble det også gjort tilegnelig et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av kommuneadministrasjonen. Nesodden arbeiderparti gjorde også et prinsippvedtak som vi gikk til valg på i 2015 der vi sa at samspillet med lokalbefolkning, næringsliv og kommunen rundt oss skulle være retningsgivende.

Etter at innbyggerundersøkelsen var klar så medlemsmøtet til Arbeiderpartiet ingen tydelige alternativer vi med noe entusiasme kunne følge. I gjennom innbyggerundersøkelsen kom det frem at en betydelig del av befolkningen er skeptisk til de ulike alternativene som er lagt fram. Selv om Folloalternativet i dag virker som et godt alternativ for mange av Follokommunene har Nesodden Arbeiderparti kommet til at Nesodden i år framover vil greie seg godt alene som kommune. Vi har ikke behov for å bli større. Vi vil fortsette det interkommunale samarbeide med Follo der det er fornuftig og ellers jobbe hardt for at Nesodden fortsatt skal være et godt sted å bo og at vi kan utvikle Kommunen i takt med utviklingen.

Nesodden Arbeiderparti råder med bakgrunn i dette Nesodden til å forbli egen kommune. Arbeiderpartiet anerkjenner allikevel at utviklingen rundt forhandlingene om en storkommune i Follo er nær ved å bli en realitet etter at det er gjennomført forhandlinger om en intensjonsavtale. Dette er en endring i det bildet som har vært rundt forhandlingene i Follo. Arbeiderpartiet mener dette er en faktisk og politisk realitet som vi mener Nesoddens befolkning må få ta stilling til gjennom en folkeavstemning. Dersom en folkeavstemning skulle ende med å si Ja til tilslutning til Follokommunen vil Arbeiderpartiets representanter i kommunestyret stemme for dette.