Uttalelse fra medlemsmøte 9.6 om Oslofjørden.

Til Miljødepartementet.

Gjennom flere år har vi, snart 20.000 som bor på Nesodden, merket at fjorden rundt oss har fått dårligere kvalitet. Folk på Nesodden er nær til fjorden og bruker den mye, så dette er noe som angår oss alle.

Det er først og fremst utslipp fra landbruk, næringsvirksomhet og husholdningene og båtlatriner som gjør at alt som lever i fjorden nå har dårlige forutsetninger for et godt liv. Det gjelder torsken, blåskjell og alle typer sjøgrønt, og det fører til at næringskjeden brytes ned og fjorden "dør". 

I Nesodden Arbeiderparti har vi vært opptatt av dette lenge og på et møte 9.6 hadde vi igjen saken på dagsorden. En sak som ble fremmet var at vi trenger et obligatorisk båtregister for alle typer båter slik at en kan få innført et pantesystem. Dermed kan vi destruere gamle plastbåter på en miljøvennlig måte. Plastbåtvrak oppløses og blir til mikroplast og er en stor trussel for miljøet i fjorden.

Ellers var det enighet om at det nå er på overtid å komme i gang med Handlingsplanen for Oslofjorden, en plan har ingen verdi hvis den ikke blir gjennomført.

Vi har registrert at Regjeringen nå vil sette planen i verk og det støttes fullt ut. Vi vil peke på at både staten, fylkene og kommunene har ansvar og det må klargjøres hvem som har det overordnede koordineringsansvaret og hvordan ansvar fordeler seg nedover og ikke minst hvordan kostnadene skal fordeles.

Vi kjenner utfordringene, nå trengs det handling!

Hilsen

Nesodden Arbeiderparti

Jan Kristian Balstad. (leder)