Et Nesodden for alle

kortprogram 2023 - 2027

Noen hopper fra ei brygge ut i fjorden på en solrik dag

Hvordan vil vi utvikle Nesodden

Arbeiderpartiet vil:

 • beholde Tangen som et variert og godt bomiljø og skjerme mot for stor utbygging
 • gi Fagerstrand en helhetlig plan som kommunesenter i sør med betydelig næringsutvikling på Sjøsiden
 • at veien mellom Nesodden /Nordre Frogn og Drøbak, opp Skarphella, blir unntatt for bompenger
 • bidra til en utvikling i grendene med den egenart og kvalitet disse har, vi ønsker et variert botilbud med miljøvennlige boforhold
 • Nesodden Arbeiderparti vil ikke innføreeiendomsskatt i kommende periode.

 

Næring og arbeidsplasser

Arbeiderpartiet vil:

 • sørge for at tilstrekkelige arealer blir satt av til næringsformål og at de blir gjort tilgjengelig for næringslivet raskere enn i dag
 • arbeide for at halvparten av arealet på Fagerstrand sjøside settes av til næringsvirksomhet
 • arbeide for en heltidskultur i kommunen, med faste stillinger
 • at kommunen gjennom sitt eget eiendomsselskap utvikler næringseiendommer for salg og leie
 • at kommunen gjennom innkjøpspolitikken bidrar til flere lærlingeplasser

Klima, natur og miljø

Arbeiderpartiet vil: 

 • jobbe for flere nye avganger på kollektive transportmidler
 • arbeide for elektrisk hurtigbåt fra Fagerstrand
 • arbeide for samtlige nybygg har energieffektive løsninger som f.eks. solcelleanlegg og at det gis støtte til slike løsninger også på eksisterende bolighus
 • styrke og bevare det biologiske mangfoldet i Oslofjorden
 • jobbe for å få på plass et offentligsmåbåtregister
 • aktivt motarbeide evt. planer om mer sprengning og flere avfallsdeponi i Oslofjorden
 • arbeide for en plan om oppskalering av vedlikeholdet ved kommunale bygg, slik at vi oppnår lenger levetid for disse
 • at kommunen skal satse på gjenbruk og velge rehabilitering fremfor nybygg når det er forsvarlig

Livskvalitet, helse og bokvalitet

Arbeiderpartiet vil:

 • være pådriver for varig økt tilstedeværelse av politi
 • beholde paramedic på Nesodden
 • bygge boliger som også er tilpasset de unges behov og investeringsmuligheter
 • at det etableres flere boliger tilpasset seniorer

Seniorpolitikk

Arbeiderpartiet vil:

 • jobbe for at nye tekniske løsninger i hverdagen ikke blir for kompliserte foreldre brukere
 • være en pådriver for at kommunen har aktiviseringstilbud for seniorene, styrke oppmerksomheten på utvikling av ensomhet, slitsomt omsorgsansvar og vold i nære relasjoner
 • at seniorene i arbeidslivet får ta del i kompetanseutviklingen og at forholdene blir lagt til rette for å stå løpet ut til pensjonsalder

Eldreomsorg

Arbeiderpartiet vil:

 • at vi har godt kvalifiserte omsorgsarbeidere i hele og faste stillinger
 • at vi sørger for en tilpasset bygningsmasse til de som trenger omsorg utenfor hjemmet enten hele døgnet eller på dagtid. Omsorgsboliger er en viktig del av eldreomsorgen og vil minke presset på sykehjemsplasser
 • at vi legger til rette for eldre som helst vil bo hjemme. En godt utbygdhjemmetjeneste er en høyt prioritert oppgave for kommunen
 • at vi møter et voksende antall demente både med hjelp til familien og institusjonsplass når det blir nødvendig

Kultur og idrett

Arbeiderpartiet vil:

 • utrede muligheten for å etablere et profesjonelt og kommersielt kulturlokale ved Nesoddtangen gård
 • videreutvikle Nesodden som kunst- og kulturkommune bl.a. gjennom rulleringen av kulturplanen i 2023
 • videreføre Vanntårnet som visningsrom for kunstutstillinger og sammen med Nesoddparken utvikle en kulturarena for fremvisning og øving innen kunst og kultur
 • sørge for skiløyper, skøytebaner, ridestier og lignende som bidrar til aktivitet i og utover den organiserte idretten
 • sørge for at ungdom ikke faller ut av idrettsmiljøet på grunn av foreldrenes økonomi
 • jobbe for å realisere flerbrukshall med basseng på nordre Nesodden

Barnehage og grunnskole

Arbeiderpartiet vil:

 • arbeide for at barn skal få gå i barnehage i sitt nærmiljø
 • at det legges vekt på gode lokaler og velegnede og naturlige uteområder ved etablering av nye barnehager
 • ha tilstrekkelig kvalifisert personelluansett driftsform, kommunal eller privatbarnehage
 • videreføre ordningen med miljøarbeidere
 • at SFO skal tilby kvalitet med et variert aktivitetstilbud og læringsstøttende aktiviteter
 • arbeide for leksehjelp gjennom hele grunnskolen
 • beholde og styrke uteskolen
 • støtte fortsatt drift og vedlikehold av bassengene på Myklerud og Alværn

Ungdom og oppvekst

Arbeiderpartiet vil:

 • legge til rette for gratisarenaer som tufteparken og lignende så vi har områder tilgjengelig for uorganisert aktivitet
 • videreføre tiltak innen rusbekjempelse
 • utvide tilbud som Fellesverket, Parlamentet og Sessions
 • øke tilbudet om helsestasjon for ungdom
 • innføre en læreplassgaranti
Profilbilde av Cathrine

Ordførerkandidat Cathrine Kjenner Forslands hilsen

Kjære nesodding!

11.september skal du stemme på hvilken ordfører du vil ha på Nesodden.

Jeg er stolt av det vi får til sammen og jeg er full av motivasjon og engasjement for å fortsette å jobbe for at Nesodden skal bli et enda bedre sted å høre til, vokse opp og bli eldre. 

I den tiden jeg har vært ordfører har det vært en stor glede å samarbeide med frivilligheten, næringsliv og innbyggere. Vi er heldige på Nesodden som har så mange som hver dag bruker av tiden sin for å gjøre en innsats for andre. 

Mye av betydning for oss her på Nesodden avgjøres nasjonalt eller på fylket. Jeg vil fortsette å være en sterk og tydelig stemme på vegne av alle oss som bor i kommunen slik vi blir hørt og at våre interesser blir ivaretatt. 

Nesodden er et godt sted å bo, og det skal bli enda bedre. Jeg er utrolig glad i og stolt av kommunen vår og vil være der og sørge for at innbyggere i alle aldre skal få den hjelpen de trenger. 

Det gode liv på Nesodden handler om at alle skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuellorientering og funksjonsnedsettelse. 

Stemmer du på meg og Arbeiderpartiet skal jeg fortsette å jobbe for at Nesodden skal være en inkluderende kommune hvor vi tar vare på hverandre og ingen faller utenfor fellesskapet. 

Sammen skaper vi det gode livet. 

Husk å bruke stemmeretten din 11. september, godt valg!

Er du enig med Nesodden Arbeiderparti om Et Nesodden for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker