Nesodden APs forslag til Arbeiderpartiets landsmøte 2019

7 forslag til Aps landsmøte 2019

Landsmøte 2018

Dagsorden:Innkomne forslag - Organisasjon

Tittel:Styrket lokaldemokrati

Forslagsnr:32

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Forslag: I tråd med introduksjonen av lokaldemokratiet i grunnloven mener Nesodden arbeiderparti at arbeiderpartiet skal gå til valg på et mer reelt lokaldemokrati. Befolkningen gjennom kommunestyrene må få større muligheter til å påvirke utviklingen i egen kommune. Dette må gjøres ved å gi kommunene en solid grunnøkonomi samtidig som kommunene får flere muligheter til å påvirke egne inntekter. Kommunene må også få større muligheter til å gjøre arealdisponering i egen kommune.

Begrunnelse:Begrunnelse: Etter å ha vært diskutert i stortinget i 18år vedtok stortinget å ta følgende setning inn i grunnloven. «Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov». Etter Nesodden Aps vurderinger er arealdisponering og inntekter de to viktigste områdene kommunen kan ha kontroll med for å styre utviklingen. Her har utviklingen de senere årene gått i feil retning ved at kommunene i liten grad kan påvirke egen inntekter. Dette gjør at regjeringen og stortinget står for hovedprioriteringene i norske kommuner. Eiendomsskatt fremstår i dag som det enste reelle alternativet. Denne skatten har per i dag svakheter som gjør at den ikke kan tilpasses for å ta sosiale hensyn. Muligheten til arealdisponering er også sterkt begrenset. Nesodden kommune støtter at kommunene skal gjøre disponeringer for å støtte opp under nasjonale mål. Vi er allikevel ikke enige i at regionale myndigheter skal kunne peke ut de spesifikke geografiske punktene i en kommune som skal kunne utvikles. Stat og regioner bør legge rammene, men de bør ikke kunne instruere på det detaljnivået som gjøres i dag. Det bør være kommunestyrenes vurdering av hvordan man når de nasjonale målene som ligger til grunn for arealdisponering i egen kommune, ikke regionenes.

Dagsorden:Innkomne forslag - Energi og miljø

Tittel:Klima, miljø og vær

Forslagsnr:33

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Arbeiderpartiet vil utvikle Norge til et foregangsland innenfor klima og miljø. Vår livskvalitet i framtiden er avhengig av at vi sammen tar ansvar for å redusere utslippet av klimagasser og forsøplingen av naturen og havet. Dette er en spesiell utfordring for Norge som et av verdens rikeste land noe som vil komme til å kreve noe av oss alle. En særlig oppgave for oss i årene framover blir og takle klimaendringene noe Arbeiderpartiet må ta på største alvor både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Begrunnelse:Begrunnelse: Vi trenger ikke flere klimarapporter for å se hvordan klimaet og værforholdene i vårt land har endret seg og får konsekvenser for lokalsamfunn, næringer og enkeltmennesker. Med de ressurser vår generasjon har til rådighet må vi snarest mulig planlegge hvordan vi kan ta grep i dag som sørger for at kommende generasjoner ikke må ordne opp etter oss. Med utgangspunkt i de senere års utvikling trenger vi en framskrivning av hvordan dette vil utvikle seg og så må vi se hva vi kan gjøre av grunnleggende karakter og hvordan vi kan utnytte utviklingen til vår fordel. Arbeiderpartiet må være den kraft i samfunnet som leder an i arbeidet med å finne løsningene.  Her må nasjonale planer for flom- og skredsikring, oppgradering av overvannsystemer kobles opp mot lokale beredskapssystemer for bla lokal energiforsyning. Lokale handlingsplaner må være en naturlig del av fylkenes- og kommunenes arbeid med klimaendringene og miljø

Dagsorden:Innkomne forslag - Sosiale saker

Tittel:Boligpolitikken

Forslagsnr:34

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Boligpolitikken må igjen bli et offentlig ansvar. Planlegging, tilrettelegging, infrastruktur og utforming av boligområder hører til fellesskapets ansvar. Det at alle har rett til en egnet bolig er et ansvar som tilligger det offentlige og kan kun innfris om vi finner tilbake til et system med sosial boligbygging. Innenfor dagens boligbygging er drivkraften privat spekulasjon og det kan kun endres gjennom at det kommer under offentlig kontroll og styring.

Begrunnelse:Begrunnelse: Det å ha en egen bolig er en rettighet i et velferdssamfunn. I dag er det slik i mange deler av landet at folk med fast jobb og inntekt ikke kan finansiere kjøp av egen bolig, mens en stor del av boligmarkedet består av sekundærboliger. Det må bygges flere boliger og det må planlegges slik at der er muligheter for unge å komme inn på boligmarkedet og det må legges til rette for at eldre kan komme inn i egnede boligmiljøer. I dag tas det ikke slike hensyn, boliginvesteringer er blitt en meget lønnsom virksomhet, det bygges for lite og prisene stiger bla som følge av profitt i flere ledd.

Dagsorden:Innkomne forslag - Sosiale saker

Tittel:Eldrepolitikk

Forslagsnr:35

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Nesodden arbeiderparti viser til et forslag fra veterangruppa i Akershus Arbeiderparti og vil fremme det også som vårt forslag.

Begrunnelse:Begrunnelse:  Demografien i samfunnet, med færre nyfødte og flere eldre friskere seniorer krever ny kunnskap og ny tankegang inn i eldreomsorgen. Ny teknologi og en kunnskapsbasert eldreomsorg koblet med medarbeidere med gode fagkunnskaper i hele stillinger blir nøkkelen til om vi skal lykkes med å skape verdens beste eldreomsorg. Dette er også nøkkelen til at det jobbes smartere, få tid til den personlige kontakten og at omsorgs-trappa glir naturlig inn i alderdommen.

Dagsorden:Innkomne forslag - Næring

Tittel:Næringspolitikken

Forslagsnr:36

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Forslag: For å være et troverdig regjeringsalternativ må Arbeiderpartiet alltid være ledende i å skape bærekraftige verdier bla gjennom næringspolitikken. Næringspolitikken må fange opp alle sider fra rammevilkårene for virksomhetene, forskningen, nyskaping og næringsrelevant utdanning til vilkårene for de ansatte. Arbeiderpartiet må også være en fanebærer for at vårt næringsliv og våre arbeidsplasser er seriøse og at arbeidskriminalitet bekjempes med alle midler.

Begrunnelse:Begrunnelse:   Med parolen arbeid til alle, er Ap forpliktet til å sette mye inn på alt som kan skape meningsfylte arbeidsplasser. Et grunnleggende utgangspunkt for å lykkes med dette er at all næringsutvikling må bygge på våre nasjonale muligheter. Det betyr også at næringsutvikling ikke bare er en nasjonal oppgave, men at vi også i fylkene og kommunene må prioritere næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Men det blir også vårt ansvar å sørge for at det er det seriøse arbeidsliv som fortrenger det useriøse og at yrkesfagene blir en viktig del av vårt arbeidsliv. Ap må være opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi, mellom ledelse og medvirkning, kunnskap og kompetanse, miljø og lønnsomhet og bruke forskning som grunnlag for strategisk planlegging.

Dagsorden:Innkomne forslag - Utenriks og forsvar

Tittel:Norsk utenrikspolitikk

Forslagsnr:37

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk har blitt merkbart mer aggressiv i de senere år og Norge utpeker seg gjennom det til å bli et viktigere mål for terrorisme og uvennlige handlinger.  Arbeiderpartiet må være kritisk til denne utviklingen og unngå at vår største nabo Russland blir oppfattet som en fiende. Stadig tilstedeværelse av utenlandske soldater på norsk jord kan være i strid med vår basepolitikk i fredstid.

Begrunnelse:Begrunnelse: Det er lite eller ingen debatt om hvordan norsk forsvars- og utenrikspolitikk drives og hvor partiene står i forhold til hvordan Norge orienterer seg i dette landskapet. Mange av våre medlemmer stiller spørsmål ved at Norge i så sterk grad peker på Russland som en potensiell fiende. Det er lite grunnlag i historien som tilsier at Russland er mer aggressiv enn USA og våre allierte. Også norske handlinger ute i verden er med på å skape uro om Norge som en fredsnasjon.

Dagsorden:Innkomne forslag - Helse

Tittel:Tannhelse

Forslagsnr:38

Fra:Nesodden Arbeiderparti

Forslag:Vi vil at Arbeiderpartiet skal fremme forslag i Stortinget om å gjøre tannhelse til en naturlig del av helsesystemet med egenandeler på linje med annen behandling.

Begrunnelse:APs Landsmøte vedtok i 2009 at tannbehandling i sterkere grad skal innordnes i helsesystemet. Nå er denne saken moden for å bli en kampsak for Arbeiderpartiet!

Er du enig med Nesodden Arbeiderparti om Nesodden APs forslag til Arbeiderpartiets landsmøte 2019?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker